Back
HISTORIE LAVAZZA
alt alt

Warunki użytkowania strony internetowej

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 20 LIPCA 2017 R.

Dostęp do strony internetowej Lavazza („lavazza.it”, „dalej: „Strona internetowa”) wiąże się z wyrażeniem przez użytkownika zgody na niniejsze Warunki użytkowania.

Akceptacja.

Podmiotem będącym właścicielem Strony internetowej jest Luigi Lavazza S.p.A (dalej: „Lavazza”). Strona internetowa została stworzona w celach informacyjnych oraz do prowadzenia handlu elektronicznego. Logując się lub korzystają z tej Strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na te warunki, prosimy o niekorzystanie ze Strony internetowej. 
Lavazza zachęca użytkowników Strony internetowej do okresowego zapoznawania się z Warunkami użytkowania oraz innymi sekcjami strony, dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności), plików cookie (Polityka plików cookie) oraz Warunki sprzedaży, aby być na bieżąco ze wszystkimi aktualizacjami i zmianami.

Własność przemysłowa i intelektualna.

Lavazza jest wyłącznym właścicielem treści opublikowanych na Stronie internetowej, na które składają się między innymi teksty, dokumenty, obrazki, logotypy, zdjęcia, szablony wykorzystywane na podstronach, design, porady techniczne i produkty oferowane na sprzedaż; niektóre z treści mogą być objęte prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, modelami i/lub innymi formami ochrony praw własności przemysłowej i intelektualnej, które są uwzględniane przez prawo włoskie i międzynarodowe. Żadne treści na Stronie internetowej nie mogą być traktowane jako licencjonowane przez Lavazzę lub będące treściami, do których prawo posiadają użytkownicy i/lub strony trzecie. 

Korzystanie ze Strony internetowej.

Usługi handlu elektronicznego, oferowane za pośrednictwem Strony internetowej, podlegają Warunkom sprzedaży. 

Użytkownicy mają prawo pobierać, przeglądać lub drukować treści Strony internetowej wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek – w taki sposób, aby nie zaszkodzić prawom własności przemysłowej i intelektualnej Lavazzy. Treść Strony internetowej bezwzględnie nie może być wykorzystywana w jakichkolwiek innych okolicznościach i celach, w tym do dystrybucji, modyfikacji, reprodukcji, przekazywania lub rozpowszechniania, bez wcześniejszej pisemnej zgody uzyskanej od firmy Lavazza. 

Dokumenty i materiały przesyłane na Stronę internetową.

Jakiekolwiek informacje związane z danymi osobowymi, przesłane drogą elektroniczną na Stronę internetową przez jej użytkowników, będą traktowane w zgodności ze stosownymi przepisami prawa i polityką prywatności Lavazzy (patrz: Polityka prywatności). 

Lavazza chętnie przyjmuje wszelkie komentarze, propozycje i wskazówki od użytkowników Strony internetowej. Jednak firma Lavazza nie przyjmie żadnych materiałów przesłanych za pośrednictwem Strony internetowej, jeśli sama w wyraźny sposób nie poprosiła o nie. Lavazza zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w dowolny sposób i poprzez dowolne formy użytkowania, w tym także na potrzeby promocyjne i komercyjne, jakichkolwiek materiałów otrzymanych za pośrednictwem Strony internetowej, w tym także bez zgody użytkownika, który je przesłał, nie posiadając wobec niego żadnych zobowiązań. 

W przypadku konkursów i/lub innych działań promocyjnych, użytkownicy są zachęcani do zapoznania się ze stosownymi zasadami oraz innymi informacjami udostępnionymi przez Lavazzę na Stronie internetowej. 

Użytkownikom nie wolno jednak przesyłać, rozsyłać i w inny sposób rozpowszechniać w obrębie Strony internetowej materiałów i/lub treści, które są nielegalne, obsceniczne, zniesławiające, szkodliwe wobec danych osobowych, obraźliwe lub w inny sposób nielegalne, i/lub żadnych materiałów lub treści, które uważane są za przestępcze lub nakłaniające do popełnienia przestępstwa, i/lub które naruszają jakiekolwiek prawa Lavazzy i/lub stron trzech, a także materiałów, które w jakikolwiek sposób mogą zaszkodzić wizerunkowi i reputacji marki Lavazza.

Gwarancje.

Bez uszczerbku dla postanowień Warunków sprzedaży materiały udostępnione na Stronie internetowej są przedstawione w stanie, w którym zostały przygotowane; są dostępne bez wyraźnej lub domniemanej gwarancji. Lavazza nie zapewnia żadnej wyraźnej lub domniemanej gwarancji dotyczącej Strony internetowej oraz prezentowanych w jej obszarze treści w związku z oczekiwaniami użytkowników w kontekście nieprzerwanego świadczenia usług lub braku i/lub bezzwłocznego korygowania błędów. 

Niektóre produkty mogą być przedstawiane za pomocą obrazów lub graficznych reprodukcji wyłącznie w celach demonstracyjnych.

Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności.

Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej samodzielnie i na własne ryzyko; Lavazza bez żadnego uszczerbku dla siebie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w związku ze stratami lub urazami doświadczonymi w jakikolwiek sposób przez użytkowników w związku z dostępem i korzystaniem ze Strony internetowej lub pobieraniem za jej pośrednictwem jakichkolwiek materiałów, w tym wirusów, złośliwego oprogramowania lub innych szkodliwych treści elektronicznych. 

Lavazza zastrzega sobie prawo do przerwania lub zawieszania dowolnych usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej w dowolnym czasie i bez brania na siebie żadnej odpowiedzialności lub zobowiązań wobec faktu zawieszenia lub przerwania wspomnianych usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej ze względu na działania lub zaniedbania dokonane przez Lavazzę lub strony trzecie. 

Lavazza nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści innych stron, które mogą być dostępne poprzez odnośnik dostępny na Stronie internetowej w przypadku, gdy odnośniki te są udostępnione wyłącznie w celu umożliwienia użytkownikowi zdobycia bardziej szczegółowych informacji. Użytkownicy nie mają prawa do tworzenia odnośników do Strony internetowej bez wcześniejszej pisemnej zgody uzyskanej od firmy Lavazza.

Dane kontaktowe

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzystania ze Strony internetowej lub Warunków korzystania, prosimy o kontakt z Obsługą klienta firmy Lavazza:

Obsługa klienta Lavazza A Modo Mio 

Luigi Lavazza S.p.A.
Via Bologna, 32
10152 TURYN (Włochy)
E-mail: (info@lavazza.com


Prawo właściwe

Strona internetowa w obecnej formie i przy zawartych na niej na chwilę obecną treściach, przeznaczona jest dla użytkowników przebywających na terenie Włoch (dalej „Terytorium”); Lavazza nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących zgodności treści Strony internetowej z wymogami prawnymi poza Terytorium.

Wszelkie kwestie sporne dotyczące Strony internetowej, jej treści oraz sposobu korzystania z niej będą rozstrzygane zgodnie z prawem włoskim. 

Dalsze przewidywania

Bez uszczerbku dla postanowień Warunków sprzedaży,  Polityki prywatności oraz Polityki plików cookie, niniejsze Warunki użytkowania całościowo reprezentują porozumienie między Lavazzą a użytkownikiem Strony internetowej w kontekście jej użytkowania. Wszystkie inne warunki i postanowienia zastosowane przez Lavazzę w związku z użytkownikami Strony internetowej będą uważane za dodatkowe wobec niniejszych Warunków użytkowania.

W przypadku, gdy konkretne przepisy i regulacje zostaną odwołane lub uznane za nieważne lub niemające zastosowania, pozostałe warunki pozostają obowiązujące.