ADMINISTRATOR DANYCH

Luigi Lavazza S.p.A., Turyn, Włochy – Via Bologna 32
 

DANE OSOBOWE
Lavazza przetwarza tylko następujące kategorie danych osobowych:
Tożsamość (w tym imię, nazwisko panieńskie, nazwisko, nazwa użytkownika lub podobny identyfikator)
dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy);
Dane dotyczące geolokalizacji i/lub informacje o preferencjach internetowych przetwarzane poprzez wykorzystanie plików cookie znajdujących się na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym (w celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie)
dane bankowe wykorzystywane w ramach zarządzania relacją biznesową (w tym numer konta bankowego i karty płatniczej);
Dane transakcyjne zawierające szczegóły dotyczące płatności od i do Ciebie, a także inne szczegóły dotyczące produktów i usług, które od nas zakupujesz
 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
a) Logowanie do strony internetowej: rejestracja na Stronie internetowej poprzez założenie konta lub korzystanie z konta użytkownika w mediach społecznościowych.
b) Aktywacja i obsługa zamówień, relacji umownych i biznesowych oraz czynności z tym związanych
c) Marketing
wysyłanie materiałów informacyjnych i promocyjnych związanych z produktami Grupy Lavazza d) Udział w loteriach, losowaniach, konkursach lub badaniach 
e) Profilowanie
przeprowadzanie analiz rynkowych i przetwarzanie danych na potrzeby statystyczne, a także przeprowadzanie działań analitycznych i prognozowych w celu oferowania produktów i usług coraz bardziej dopasowanych do zainteresowań użytkownika, a także opracowywanie spersonalizowanych promocji i form komunikacji biznesowej.
 

PRZEKAZYWANIE DANYCH STRONOM TRZECIM
Dane osobowe nie zostaną udostępnione stronom trzecim, z wyłączeniem innych firm i spółek należących do Grupy Lavazza na terenie Włoch i/lub poza nimi. 
Dane osobowe mogą być także ujawnione głównym firmom trzecim (partnerom biznesowym i dostawcom usług) jeśli zostały one w sposób zgodny z prawem upoważnione przez Lavazzę do pełnienia roli podmiotów przetwarzających dane w ramach realizacji celów określonych powyżej. 
Lista podmiotów przetwarzających dane będzie regularnie aktualizowana i zostanie Ci udostępniona po skontaktowaniu się z Administratorem danych pod adresami podanymi niżej.
 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 
Dostęp, aktualizacja, wycofanie, usunięcie danych, zablokowanie żądania, sprzeciw wobec przetwarzania, prośba o przenoszalność danych, cel wniesienia skargi do władz

Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 679/2016 („RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) Luigi Lavazza S.p.A. i inne podmioty stowarzyszone informują, że dane osobowe przekazywane przez osobę, której dane dotyczą, będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i w zgodności z następującymi kryteriami:
 

1) ADMINISTRATOR DANYCH

Administrator danych to osoba, która pełni tę funkcję zgodnie z prawem i ustala cele, w ramach których dowolne dane osobowe są lub będą przetwarzane przez firmę Luigi Lavazza S.p.A (dalej „Lavazza”) z zarejestrowaną siedzibą w Turynie, Via Bologna 32–10152, Włochy; odbywa się to osobiście lub przez wyznaczonego przedstawiciela prawnego. Lavazza Coffee (UK) Limited jest spółką zależną w całości należącą do Luigi Lavazza S.p.A. Niniejsza informacja o ochronie prywatności jest wydawana w imieniu Grupy Lavazza, dlatego takie sformułowania jak „Lavazza”, „my”, „nas” lub „nasze” w niniejszej informacji o ochronie prywatności odnoszą się do danej firmy w obrębie Grupy Lavazza odpowiedzialnej za przetwarzanie Twoich danych. Lavazza Coffee (UK) Limited jest także podmiotem odpowiedzialnym za niniejszą stronę internetową oraz jej administratorem.

Powołaliśmy naszego wewnętrznego inspektora danych osobowych, który jest odpowiedzialny za kwestie związane z niniejsza informacją o ochronie prywatności. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej informacji o ochronie prywatności, a także w przypadku chęci złożenia wniosku o skorzystanie z przysługujących Ci praw, prosimy o kontakt z inspektorem danych osobowych; dane kontaktowe udostępnione są poniżej.
 

2) DANE OSOBOWE

Lavazza przetwarza tylko następujące kategorie danych osobowych:

 • Tożsamość (w tym imię, nazwisko panieńskie, nazwisko, nazwa użytkownika lub podobny identyfikator)
 • Dane kontaktowe(adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy)
 • Dane dotyczące geolokalizacji i/lub informacje o preferencjach internetowych przetwarzane poprzez wykorzystanie plików cookie znajdujących się na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym (w celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie)
 • Dane bankowe wykorzystywane w ramach zarządzania relacją biznesową (w tym numer konta bankowego i karty płatniczej);
 • Dane transakcyjne, zawierające szczegóły dotyczące płatności od i do Ciebie, a także inne szczegóły dotyczące produktów i usług, które od nas zakupujesz

Lavazza nie gromadzi ani nie przetwarza poprzez stronę internetową żadnych danych wrażliwych, czyli takich, które mogą ujawnić na przykład pochodzenie rasowe i etniczne, poglądy religijne, filozoficzne, polityczne i inne, członkostwo w partiach politycznych, związkach zawodowych, stowarzyszeniach lub organizacjach natury religijnej, filozoficznej, politycznej lub związkowej, a także dane osobowe umożliwiające wskazanie stanu zdrowia i życia seksualnego.

Lavazza może poprosić o udostępnienie tylko tych danych osobowych, które są potrzebne wyłącznie w ramach świadczenia usług użytkownikom. Otrzymane dane będą przetwarzane w celach związanych z aktywnością użytkowników na stronie internetowej i zgodnie z poszanowaniem praw osób, które dane dotyczą
 

3) PRAWO DO ODMOWY PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przekazanie danych osobowych jest nieobowiązkowe, ale może być konieczne do realizacji niektórych wskazanych celów (na przykład aktywowania relacji umownych lub biznesowych, zarządzania konkursami i losowaniami, wysyłania newsletterów itp.). Nieudostępnienie takich danych, jeśli jest to obowiązkowe, może uniemożliwić firmie Lavazza wykonanie powyższych usług lub czynności.

Zazwyczaj dane osobowe, które są lub nie są obowiązkowe, są odpowiednio oznaczone (np. poprzez symbol „*”) obok informacji, które należy podać, aby zrealizować dany cel lub działanie.

Jednak w każdym przypadku dane osobowe będą przetwarzane przez Lavazzę tylko zgodnie z regulowanymi prawnie warunkami:

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych w ramach jednego lub większej ilości celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

4) CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe, które przekażesz, będą gromadzone i przetwarzane przez Lavazzę w następujących celach:

 • Logowanie do strony internetowej: rejestracja na Stronie internetowej poprzez założenie konta lub korzystanie z konta użytkownika w mediach społecznościowych umożliwia korzystanie ze Strony internetowej jako „Zarejestrowany użytkownik”; procedura zakupu zostanie dzięki temu uproszczona, a co za tym idzie, nie będzie konieczne wprowadzanie wszystkich danych osobowych wymaganych do realizacji zamówienia podczas każdego zakupu. Udostępnienie danych nie jest obowiązkowe. Podstawą prawą jest: otrzymanie zgody od osoby, której dane dotyczą
 • Dostęp do Strony internetowej i zakupu produktów bez rejestracji: w takich przypadkach dane osobowe, które przekażesz, zostaną wykorzystane przez Lavazzę, czyli Administratora danych, w celach ściśle ograniczonych do sfinalizowania danego zamówienia. Dostarczenie tych danych jest nieobowiązkowe, ale konieczne do zarządzania zamówieniem oraz związanych z jego realizacją celów administracyjno-księgowych. Możemy także skontaktować się z Tobą w sprawie nawiązania komunikacji dotyczącej samego zakupu. Dane użytkownika nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim innym niż te wyznaczone przez Lavazzę na potrzeby dostawy zamówionych produktów.
  Przetwarzanie danych osobowych otrzymanych od Ciebie poprzez dokonanie zakupu bez tworzenia konta nadal będzie zgodne z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Podstawą prawą do przetwarzania jest: wykonanie umowy, w której stroną jest osoba, której dane dotyczą
 • Rozpoczęcie realizacji i zarządzanie zamówieniami, a także działaniami wynikającymi z umownej lub komercyjnej współpracy z klientem (zgodnie z postanowieniami Warunków sprzedaży). - Podstawą prawą do przetwarzania jestwykonanie umowy, w której stroną jest osoba, której dane dotyczą
 • Techniczna obsługa i zarządzanie wnioskami związanymi z zakupami dokonywanymi przez klientów, takimi jak informacje o postępie realizacji zamówień oraz obsługa innych wniosków ogólnie związanych ze Stroną internetową oraz towarami i usługami dostępnymi za jej pośrednictwem;  Podstawą prawą do przetwarzania jestwykonanie umowy, w której stroną jest osoba, której dane dotyczą
 • Zarządzanie płatnościami i dostawami produktów zakupionych za pośrednictwem Strony internetowej (zgodne z Warunkami sprzedaży) – Podstawą prawą do przetwarzania jestwykonanie umowy, w której stroną jest osoba, której dane dotyczą
 • Udział w loteriach, losowaniach, konkursach lub badaniach; - Podstawą prawą do przetwarzania jestzgoda osoby, której dane dotyczą

4.1) Inne cele

 • Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraźnie wyraziła na to zgodę, Lavazza może wysyłać jej materiały informacyjne i promocyjne związane z produktami oferowanymi przez Grupę Lavazza. Wysyłanie newsletterów oraz innych materiałów promocyjnych i handlowych, w tym przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez osobę, które dane dotyczą.
 • Jeśli osoba, której dane dotyczą, wyraźnie wyrazi na to zgodę, Administrator danych może przetwarzać dane osobowe na potrzeby działań profilowania, takich jak przeprowadzanie analiz rynkowych i przetwarzanie danych na potrzeby statystyczne, a także przeprowadzanie działań analitycznych i prognozowych poprzez wykorzystywanie algorytmów i innych zautomatyzowanych systemów, upodobań, potencjalnych zachowań i preferencji konsumpcyjnych, w celu oferowania produktów i usług coraz bardziej dopasowanych do faktycznych zainteresowań użytkownika, a także opracowywanie spersonalizowanych promocji i form komunikacji biznesowej. Opisane powyżej działania profilowania mogą być także przeprowadzane z wykorzystaniem plików cookie stron trzecich. Dlatego zachęcamy do uważnego zapoznania się z naszą Polityką plików cookie. Podobne działania mogą zostać podjęte, jeśli Lavazza otrzyma od Ciebie wyraźną i nieobowiązkową zgodę.

5) W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z założeniami RODO oraz innymi stosownymi przepisami prawa; dokonuje się go za pomocą elektronicznych i zautomatyzowanych narzędzi, które mają zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i poufności. Dodatkowo dostęp do Twoich danych będzie miała ograniczona ilość pracowników, agentów, podwykonawców oraz innych stron trzecich, których dostęp jest uzasadniony biznesowo. Takie osoby oraz podmioty będą przetwarzać Twoje dane osobowy tylko na nasze polecenie i są zobowiązane do zachowania poufności.

Wszystkie dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych zgodnie z ustalonymi procedurami bezpieczeństwa. Administrator danych zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by zapewnić wysoki poziom ochrony danych.
 

6) W JAKI SPOSÓB UJAWNIAMY LUB PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Dane osobowe mogą być udostępnione zgodnie z opisanymi powyżej celami:

 • pracownikom i personelowi Administratora danych we Włoszech i poza nimi, którzy funkcjonują jako osoby odpowiedzialne za przetwarzanie i/lub zarządzanie systemami i/lub administrowanie danymi;
 • firmom zewnętrznym i innym osobom prawnymi (instytucjom kredytowym, firmom z tej samej branży, konsultantom, firmom ubezpieczeniowym w celu świadczenia usług ubezpieczeniowych itp.), które wykonują działania outsourcingowe we Włoszech i poza nimi w imieniu Administratora danych jako zewnętrzny podmiot przetwarzający dane

Dane osobowe nie zostaną udostępnione stronom trzecim, z wyłączeniem innych firm i spółek należących do Grupy Lavazza na terenie Włoch i/lub poza nimi. Nie dokonujemy transferu żadnych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe mogą być także ujawnione głównym firmom trzecim (partnerom biznesowym i dostawcom usług) jeśli zostały one w sposób zgodny z prawem upoważnione przez Lavazzę do pełnienia roli podmiotów przetwarzających dane w ramach realizacji celów określonych powyżej.

Lista podmiotów przetwarzających dane będzie regularnie aktualizowana i zostanie Ci udostępniona po skontaktowaniu się z Administratorem danych pod adresami podanymi niżej.
 

7) OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe wykorzystywane w ramach logowania się do Strony internetowej będą przechowywane przez cały okres ich rejestracji na Stronie internetowej oraz przez kolejny okres przewidziany przez prawo w odniesieniu do celu ich gromadzenia.

Dane rozliczeniowe będą przechowywane przez taki okres czasu, który zagwarantuje odpowiednie wykonanie umowy i realizację stosownych obowiązków administracyjnych i podatkowych.

Dane gromadzone w celu wysyłania materiałów promocyjnych i reklamowych oraz dane zgromadzone w celach komercyjnego profilowania będą przechowywane nie dłużej niż przez 24 miesiącelub przez okres wskazany przez organ nadzorczy.

Dane osobowe gromadzone w celu zarządzania konkursami i związanymi z nimi transakcjami będą przechowywane przez cały czas realizacji transakcji, poszerzony o okres niezbędny do realizacji stosownych obowiązków administracyjnych i podatkowych.

Dane zebrane do celów profilowania będą przechowywane nie dłużej niż przez 12 miesięcy lub przez okres wskazany przez organ nadzorczy.
 

8) DZIECI

Usilnie zachęcamy rodziców do aktywnego nadzorowania działań, jakie ich dzieci w wieku poniżej 16 lat podejmują w Internecie. Lavazza z zasady nie zamierza gromadzić danych osobowych dzieci i/lub nawiązywać z nimi komunikację. Jeśli jednak zajdzie potrzeba skomunikowania się z dzieckiem, dołożymy wszelkich starań, aby umożliwić rodzicom lub prawnym opiekunkom wyrażenie zgody przed wykorzystaniem przez nas danych osobowych dziecka, nie licząc przypadków, gdy tylko udzielamy odpowiedzi na zadane przez dziecko pytanie lub realizujemy usługę na jego prośbę
 

9) PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osoby, których dane dotyczą, mogą w każdej chwili skorzystać z przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 praw, takich jak:

 •  
  1. prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy istnieją w jego zasobach dane osobowe danej osoby, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane, a także do otrzymania informacji na ten temat w jasno zrozumiałej formie;
  2. prawo do wycofania w dowolnej chwili zgody, od której uzależnione jest przetwarzane danych osobowych;
  3. prawo do uzyskania dostępu, korekty, wycofania i/lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przenoszalności danych zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Administratora danych.
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do odwołania się do stosownego organu.
    

10) KORZYSTANIE Z PRAW – KONTAKT Z INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z wyżej wymienionych praw lub chce uzyskać dalsze wyjaśnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z Administratorem danych osobowych pod poniższym adresem:
 

LUIGI LAVAZZA S.p.A.
Via Bologna, 32
10152 Turyn (TO)
Numer VAT: IT00470550013
Tel. 011/2398863
E-mail: PrivacyDPO@lavazza.com