Back
HISTORIE LAVAZZA
alt alt

Dowiedz się więcej

RAPORT DOTYCZĄCY
KOMPENSACJI CO₂ W KAPSUŁKACH

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Co oznacza bycie neutralnym węglowo?

Podejście naszej Grupy do neutralności węglowej zaczyna się od zmniejszania emisji w całym łańcuchu wartości Lavazzy, od uprawy kawy do końca cyklu i poprzez wszystkie etapy pośrednie. Ponieważ nie wszystkie emisje da się całkowicie wyeliminować, Lavazza weszła na ścieżkę kompensacji resztkowej emisji dwutlenku węgla tam, gdzie redukcja nie jest możliwa. W 2020 roku rozpoczęliśmy naszą podróż od kompensacji bezpośrednich emisji i uzyskania całkowitej neutralności emisji przez biura i zakłady produkcyjne Grupy. Kapsułki do kawy Lavazza kompatybilne z systemami Nespresso* Original, Firma Coffee System by Lavazza i Blue Coffee System by Lavazza były jednymi z pierwszych produktów Lavazza, których emisja CO₂ została całkowicie skompensowana (kiedy mówimy „CO₂”, mamy na myśli RÓWNOWAŻNIK DWUTLENKU WĘGLA, dlatego obliczamy i kompensujemy wszystkie emisje gazów cieplarnianych w przeliczeniu na CO₂). Oznacza to, że kompensujemy całą naszą roczną emisję dwutlenku węgla w stosunku do ilości kapsułek kawy wyprodukowanych i wprowadzonych na rynek.

* Lavazza nie jest powiązana, zatwierdzona ani sponsorowana przez Nespresso.

Jak to działa?

Ponieważ zmiany klimatu są problemem globalnym, wpływ tony dwutlenku węgla wyemitowanej w jednej części świata można zneutralizować poprzez redukcję lub wychwycenie tony dwutlenku węgla gdzie indziej – na tym polega zasada równoważenia emisji (zwana również kompensacją dwutlenku węgla).

Usuwanie (lub sekwestracja) dwutlenku węgla odbywa się poprzez specjalne projekty bardzo często realizowane w krajach rozwijających się.

Projekty te generują uprawnienia do emisji dwutlenku węgla na zasadzie: jeden kredyt = jedna tona emisji CO₂ zredukowana lub wychwycona. Generowanie kredytów jest weryfikowane i certyfikowane zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami i metodami.

Oprócz sekwestracji dwutlenku węgla, projekty te mogą również zapewniać inne korzyści środowiskowe, społeczne i gospodarcze, takie jak ochrona różnorodności biologicznej, zwiększenie zatrudnienia dla lokalnych społeczności oraz pomoc w zakresie edukacji i opieki zdrowotnej. Wspieranie tych projektów to sposób na poprawę warunków życia lokalnych społeczności poprzez zapobieganie zmianom klimatu i realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Jak realizowana jest strategia neutralności węglowej?

Strategia ta jest zgodna z zobowiązaniem Lavazza Group do przestrzegania Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w szczególności poprzez osiągnięcie celu 12 (odpowiedzialna konsumpcja i produkcja) i 13 (przeciwdziałanie zmianom klimatu).

Dokładnie rzecz biorąc, projekty kompensacji mają na celu redukcję lub sekwestrację emisji dwutlenku węgla. Za każdą tonę zredukowanego lub sekwestrowanego dwutlenku węgla generowany jest jeden kredyt węglowy.

Rzeczywista redukcja (lub sekwestracja) emisji jest mierzona przy użyciu rygorystycznych metod obliczeniowych i weryfikowana przez strony trzecie. Po procesie weryfikacji kredyty węglowe trafiają na rynek i są dostępne w międzynarodowym rejestrze elektronicznym. Wszystkie operacje związane z kompensacją są tym samym monitorowane i publicznie dostępne. Po wykorzystaniu do celów kompensacji dwutlenku węgla, kredyty są anulowane („wycofane”) w celu uniknięcia podwójnego naliczania.

Jaki jest zakres projektu Lavazzy? Czy polega on tylko na produkcji? Na czym polega kompensacja emisji dwutlenku węgla?

Nasze podejście do całkowitej kompensacji emisji dwutlenku węgla dla tych produktów obejmuje kompensację emisji dla całego cyklu życia produktu, od uprawy kawy do zużycia, poprzez wszystkie etapy produkcji, transportu i utylizacji.

Obejmuje to zbieranie surowców, produkcję, pakowanie, różne etapy transportu i na koniec fazę użytkowania i utylizacji.

Czy istnieją wiążące przepisy prawne związane z tym wyborem?

Nasze podejście do pełnego kompensowania emisji dwutlenku węgla jest całkowicie dobrowolne.

Jest ono zgodne z zobowiązaniem Lavazza Group do przestrzegania Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w szczególności poprzez osiągnięcie celu 12 (odpowiedzialna konsumpcja i produkcja) i 13 (przeciwdziałanie zmianom klimatu).

Dlaczego Lavazza wybrała ten kierunek w zakresie zrównoważonego rozwoju?

Od 125 lat podejście biznesowe Lavazzy opiera się na synergii między naszym systemem wartości a solidną ekonomią, czego dowodem jest ogromne zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju. Z czasem ta synergia stała się strategiczną ścieżką innowacji produktów i procesów oraz zmniejszania negatywnego wpływu w celu coraz większej integracji zrównoważonego rozwoju, zgodnie z zobowiązaniem do przestrzegania Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w szczególności celu 12 (odpowiedzialna konsumpcja i produkcja) i 13 (przeciwdziałanie zmianom klimatu).

Niedawno zdecydowaliśmy się zwiększyć to zobowiązanie w świetle pogarszającej się sytuacji klimatycznej. Należy zauważyć, że kawa jest produktem uprawianym na tych obszarach naszej planety, które są najbardziej narażone na zmiany klimatu. Powoduje to zakłócenia o znaczących i bezpośrednich konsekwencjach dla producentów kawy i ich rodzin, a także dla produkcji, wydajności i jakości kawy.

Dlaczego Lavazza wybrała projekty kompensacji emisji dwutlenku węgla poza Europą?

Większość istniejących obecnie projektów kompensacyjnych jest zlokalizowana w krajach rozwijających się. Korzyści społeczne płynące z tych projektów mają znaczący pozytywny wpływ na społeczności, w których są one realizowane. Odkryj nasze projekty na www.lavazzagroup.com

Jak powstają uprawnienia do emisji dwutlenku węgla? W jaki sposób są zatwierdzane?

Projekty kompensacji mają na celu redukcję lub sekwestrację emisji dwutlenku węgla. Za każdą tonę zredukowanego lub sekwestrowanego dwutlenku węgla generowany jest jeden kredyt węglowy. Metoda obliczeniowa związana z generowaniem kredytów jest weryfikowana i certyfikowana zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami i metodami. Po procesie weryfikacji kredyty węglowe trafiają na rynek i podlegają monitorowaniu w międzynarodowych rejestrach elektronicznych. Po wykorzystaniu do celów kompensacji dwutlenku węgla, kredyty są anulowane („wycofane”) w celu uniknięcia podwójnego naliczania. Wszystkie operacje związane z kompensacją są tym samym monitorowane i publicznie dostępne.

Czy Lavazza kompensuje emisje dwutlenku węgla związane ze wszystkimi swoimi produktami typu Single Serve?

To były pierwsze produkty firmy, których emisja dwutlenku węgla została w pełni skompensowana. Kompensacja dotyczy emisji w całym cyklu życia produktu, od uprawy kawy do końca cyklu, poprzez wszystkie etapy produkcji, transportu, użytkowania i utylizacji.

Jest to jeden z pierwszych celów, który ma na uwadze redukcję i kompensację wszystkich emisji w całym łańcuchu dostaw, od początku do końca wszystkich działań pod bezpośrednią kontrolą Lavazzy. Co więcej, w odniesieniu do emisji będących pod bezpośrednią kontrolą firmy, od 2020 roku Lavazza zmniejszyła i zrównoważyła własne emisje na poziomie korporacyjnym (zakłady produkcyjne, biura). 

* Uwaga: Lavazza nie jest powiązana, popierana ani sponsorowana przez Nespresso.