Back
HISTORIE LAVAZZA
alt alt

Dowiedz się więcej

Kapsułki o ZEROWYM
WPŁYWIE CO₂

Często zadawane pytania — Kapsułki Lavazza kompatybilne z ekspresami
Nespresso* Original

Jak powstają uprawnienia do emisji dwutlenku węgla? W jaki sposób są zatwierdzane?

Wszystkie projekty kompensacyjne mają na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Zredukowanie lub przechwycenie każdej tony CO₂ generuje 1 uprawnienie do emisji dwutlenku węgla. Skuteczne redukowanie (lub przechwytywanie) emisji jest dokładnie mierzone za pomocą rygorystycznych metod obliczeniowych i weryfikowane przez strony trzecie uznawane przez ONZ. Po procesie weryfikacji na rynek wydawane są uprawnienia do emisji dwutlenku węgla i udostępniane w elektronicznym rejestrze węglowym. Wszystkie działania są zatem śledzone i publicznie dostępne. Wykorzystane do celów rozliczeniowych uprawnienia są wycofywane, aby uniknąć ponownego uwzględnienia ich w rozrachunku. Projekt „Madre De Dios Amazon Forest” wspierany przez Lavazzę posiada certyfikaty zgodne z uznanymi międzynarodowymi normami (VCS i CCB), które zapewniają wysoką jakość i solidność ich realizacji. Ponadto nasz partner z zakresie ochrony klimatu, Ecoact, zaangażowany w ten projekt dba o przestrzeganie najlepszych praktyk w zakresie kompensacji, od wyboru projektu do wycofania uprawnień w imieniu Lavazzy.

Jak działa kompensacja emisji?

Ponieważ zmiany klimatu są problemem globalnym, wpływ tony dwutlenku węgla wyemitowanej gdzieś na świecie można zneutralizować poprzez redukcję lub wychwycenie tony dwutlenku węgla gdzie indziej – na tym polega zasada równoważenia emisji (zwana również kompensacją dwutlenku węgla).

Tę redukcję (lub sekwestrację) dwutlenku węgla osiąga się poprzez konkretne projekty w tym zakresie, bardzo często prowadzone w krajach rozwijających się.

Projekty te generują uprawnienia do emisji dwutlenku węgla na zasadzie: 1 uprawnienie = 1 tona emisji CO₂ zredukowana lub wychwycona. Oszczędności w emisji dwutlenku węgla dokonuje się przy użyciu uznanych na świecie metodologii i regularnie się je sprawdza.

Niektóre projekty, poza redukcją lub sekwestracją dwutlenku węgla, zapewniają również inne korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne, takie jak ochrona bioróżnorodności, generowanie miejsc pracy, wzrost dziennego wynagrodzenia, wsparcie edukacyjne i zdrowotne. Wspieranie tych projektów to sposób na poprawę warunków życia lokalnych społeczności w zrównoważony sposób, a jednocześnie zapobieganie zmianom klimatu, co przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

* Lavazza nie jest powiązana, wspierana ani sponsorowana przez Nespresso

Czy wszystkie produkty typu Single Serve Lavazzy są neutralne węglowo?

Jest to jeden z pierwszych produktów firmy neutralny węglowo. Neutralność węglowa produktu uwzględnia cały łańcuch dostaw i cykl życia produktu, od uprawy kawy do zużycia poprzez wszystkie etapy produkcji, transportu i utylizacji.

To pierwszy kamień milowy, którego celem jest zmniejszanie i równoważenie pośrednich emisji w całym łańcuchu dostaw, przed działaniami kontrolowanymi przez Lavazzę i po nich.

Ponadto w zakresie emisji bezpośrednich Lavazza zmniejsza i równoważy swoje emisje na poziomie korporacyjnym (zakłady produkcyjne, biura handlowe, biura) od 2020 roku. Neutralizowanie emisji pośrednich będzie następować stopniowo i zostanie osiągnięte poprzez progresywne limity roczne dla produktów i marek.

Dlaczego Lavazza wybrała ten kierunek w zakresie zrównoważonego rozwoju?

Od 125 lat podejście biznesowe Lavazzy opiera się na synergii między systemem wartości a solidnością ekonomiczną, czego dowodem jest wielkie zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Z czasem ta synergia stała się strategiczną ścieżką innowacji produktów i procesów oraz zmniejszania negatywnego wpływu w celu coraz większej integracji zrównoważonego rozwoju, zgodnie z zobowiązaniem Lavazza Group do przestrzegania Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w szczególności celu 12 (odpowiedzialna konsumpcja i produkcja) i 13 (przeciwdziałanie zmianom klimatu).

W ostatnim czasie zdecydowaliśmy się przyspieszyć te działania ze względu na pogarszanie się kryzysu klimatycznego, który dotyczy każdego, w tym firmy: najnowsze badania wykazują, że zjawisko to może stać się nieodwracalne. Należy również wziąć pod uwagę, że kawa jest produktem rolnym uprawianym na najbardziej zagrożonych obszarach planety pod względem wpływu zmian klimatu, co powoduje brak równowagi o ważnych i bezpośrednich konsekwencjach dla producentów kawy i ich rodzin, a także dla produkcji, produktywności i jakości kawy.

Dlaczego Lavazza wybrała projekty kompensacyjne poza Europą?

Większość istniejących obecnie projektów kompensacyjnych jest zlokalizowana w krajach rozwijających się. Korzyści społeczne związane z tymi projektami mają warty podkreślenia pozytywny wpływ na lokalne społeczności, w których projekt jest realizowany.

Jak realizowana jest strategia neutralności węglowej Lavazzy? Dlaczego kapsułki Lavazza są neutralne węglowo?

Wprowadzając na rynek aluminiowe kapsułki, Lavazza oferuje wszystkie swoje najbardziej znane marki (Qualità Oro, Qualità Rossa, ¡Tierra!, Crema e Gusto i Dek), deklarując, że ta gama produktów jest neutralna węglowo.

Ścieżka ta jest zgodna z zobowiązaniem Lavazza Group do przestrzegania Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w szczególności poprzez dążenie do celów 12 (Cele Zrównoważonego Rozwoju: odpowiedzialna konsumpcja i produkcja) i 13 (przeciwdziałanie zmianom klimatu).

W szczególności projekty kompensacyjne mają na celu zmniejszenie emisji CO₂. Zredukowanie lub przechwycenie każdej tony CO₂ generuje 1 uprawnienie do emisji dwutlenku węgla. Skuteczne redukowanie (lub przechwytywanie) emisji jest dokładnie mierzone za pomocą rygorystycznych metod obliczeniowych i weryfikowane przez strony trzecie. Po procesie weryfikacji na rynek wydawane są uprawnienia do emisji dwutlenku węgla i udostępniane w elektronicznych rejestrach węglowych. B28 Wszystkie działania są zatem śledzone i publicznie dostępne. Wykorzystane do celów rozliczeniowych uprawnienia są wycofywane, aby uniknąć ponownego uwzględnienia ich w rozrachunku. Projekt „Madre De Dios Amazon Forest” wspierany przez Lavazzę posiada certyfikaty zgodne z uznanymi międzynarodowymi normami (VCS i CCB), które zapewniają wysoką jakość i solidność ich realizacji. Ponadto nasz partner z zakresie ochrony klimatu, Ecoact, zaangażowany w ten projekt dba o przestrzeganie najlepszych praktyk w zakresie kompensacji, od wyboru projektu do wycofania uprawnień w imieniu Lavazzy.

Czy istnieją jakieś wiążące przepisy prawne związane z tym wyborem?

Nasze podejście do neutralności węglowej jest działaniem zupełnie dobrowolnym. Ścieżka ta jest zgodna z zobowiązaniem Lavazza Group do przestrzegania Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w szczególności poprzez dążenie do celów 12 (Cele Zrównoważonego Rozwoju: odpowiedzialna konsumpcja i produkcja) i 13 (przeciwdziałanie zmianom klimatu).

Co oznacza bycie neutralnym węglowo?

Podejście naszej Grupy do neutralności węglowej zaczyna się od zmniejszania emisji w całym łańcuchu wartości Lavazzy, od uprawy kawy po zużycie produktu i poprzez wszystkie etapy pośrednie. Ponieważ jesteśmy świadomi, że nie da się całkowicie zredukować wszystkich emisji, Lavazza rozpoczęła program kompensacji emisji resztkowych, których nie można było zredukować. W 2020 roku rozpoczęliśmy naszą podróż od kompensacji bezpośrednich emisji i osiągnięcia całkowitej neutralności emisji przez biura i zakłady produkcyjne Grupy. Ostatecznym celem jest osiągnięcie całkowitej neutralności węglowej poprzez kompensację wszystkich emisji pośrednich, czyli powstających w całym łańcuchu wartości – od uprawy zielonej kawy poprzez pakowanie, dystrybucję produktu końcowego, aż po użycie i utylizację produktów.

Na poziomie produktu nowe aluminiowe kapsułki Lavazza kompatybilne z ekspresami Nespresso Original* są jednym z pierwszych produktów Lavazzy neutralnych węglowo. Oznacza to, że równoważymy wszystkie nasze roczne emisje dwutlenku węgla w odniesieniu do liczby produktów wytworzonych i wprowadzonych na rynek.

* Uwaga: Lavazza nie jest powiązana, popierana ani sponsorowana przez Nespresso.

Jaki jest cel programu neutralności węglowej Lavazzy? Jakie fazy są uwzględnione? Co obejmuje neutralność CO₂?

Neutralność tych kapsułek uwzględnia kompensację emisji powstałych w całym cyklu życia produktu, od uprawy kawy do zużycia poprzez wszystkie etapy produkcji, transportu i utylizacji.

Obejmuje to zbieranie surowców, wytwarzanie produktu, fazę pakowania, transport w obie strony oraz ostatecznie fazę utylizacji.

* Uwaga: Lavazza nie jest powiązana, popierana ani sponsorowana przez Nespresso.