Back
HISTORIE LAVAZZA
alt alt

Polityka prywatności

                                                                                      POLITYKA PRYWATNOŚCI

                                                                           Art.13 Rozporządzenia (UE) 2016/679

Aktualizacja: Maj2021

                                                                                             Wprowadzenie

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 (zwanym dalej „Rozporządzeniem") oraz przepisami prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych (zwanymi dalej łącznie „Przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych"), LUIGI LAVAZZA S.P.A. zachęca do uważnego zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności, która zawiera ważne informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych. 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami poprawności, zgodności z prawem, przejrzystości, ograniczenia celu i przechowywania, minimalizacji i prawidłowości oraz integralności i poufności danych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia. 

**** 

1) ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest spółka LUIGI LAVAZZA S.p.A. (zwana dalej „Lavazza" i/lub „Administratorem danych") z siedzibą w Turynie - Via Bologna 32, w osobie jej przedstawiciela prawnego pro tempore.

2) INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, administrator danych zidentyfikował i wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), który jest odpowiedzialny za monitorowanie zgodności z Rozporządzeniem i będzie osobą kontaktową dla osób, których dane dotyczą, jak również dla włoskiego organu ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem e-mail:PrivacyDPO@lavazza.com

3) PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

  • Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko, itp.)
  • Dane kontaktowe (e-mail, adres, numer telefonu).  
  • Dane geolokalizacyjne i/lub dane dotyczące przeglądania Internetu (w tym adresy IP) zebrane za pomocą plików cookie zainstalowanych na komputerze lub urządzeniu mobilnym (więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce wykorzystywania plików cookie)  

W przypadku przesłania zapytania z witryny internetowej za pośrednictwem zakładki „Kontakt”, wymagane jest podanie wybranych danych osobowych w celu umożliwienia firmie Lavazza udzielenia odpowiedzi, w związku z czym wybrane pola w arkuszu rejestracji są oznaczone jako obowiązkowe.

Poza wyżej wymienionymi kategoriami danych osobowych, inne przekazywane przez Ciebie bezpośrednio dane („Dane udostępnione”) mogą być przetwarzane i udostępniane na stronach mediów społecznościowych poświęconych firmie Lavazza (Facebook, Twitter, Instagram, itp.). W celu zarządzania tymi stronami należy się zwrócić do dostawców serwisów społecznościowych. Przykładem danych zbieranych za pośrednictwem mediów społecznościowych są polubienia, komentarze, zdjęcia i wszystkie treści oraz informacje opublikowane przez użytkownika na stronach serwisów społecznościowych poświęconych produktom różnych marek należących do Grupy Lavazza. 

4) CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

W zależności od wymogów związanych z dostępem do poszczególnych sekcji witryn internetowych firmy Lavazza (i z zastrzeżeniem indywidualnych inicjatyw, które wymagają podania określonych danych osobowych, w związku z którymi w każdym przypadku publikowane będą specjalne informacje o polityce prywatności), cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania są następujące:

  • Obsługa zapytań: Dane osobowe będą zbierane na potrzeby obsługi zapytań użytkowników oraz udzielania odpowiedzi na ich pytania dotyczące produktów i inicjatyw różnych marek należących do Grupy Lavazza. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora danych. 
  • Udział w konkursach i akcjach promocyjnych z nagrodami: możemy przetwarzać twoje dane osobowe w celu umożliwienia Ci uczestnictwa w konkursach i akcjach promocyjnych z nagrodami. Podstawą prawną przetwarzania jest wprowadzanie w życie środków przedumownych podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Pozostałe cele:

  • Marketing: pod warunkiem uzyskania Twojej wyraźnej zgody, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na potrzeby wysyłania Ci informacji handlowych, a także w celu zaproszenia Cię do udziału w naszych akcjach promocyjnych i wydarzeniach oraz w celu umożliwienia Ci zapisania się do naszego newslettera.Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą, którą można wycofać w dowolnym momencie.
  • Profilowanie:  pod warunkiem uzyskania Twojej wyraźnej zgody, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na potrzeby profilowania, czyli w celu analizowania i przewidywania Twoich gustów, potencjalnych nawyków i wyborów konsumenckich, aby móc oferować Ci produkty, usługi, promocje i informacje handlowe dostosowane do Twoich rzeczywistych potrzeb. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą, którą można wycofać w dowolnym momencie.

Do celów profilowania mogą być również wykorzystywane pliki cookie (własne i zewnętrzne).  W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką wykorzystywania plików cookie. W takim przypadku przetwarzanie może odbywać się pod warunkiem uzyskania Twojej wyraźnej i opcjonalnej dodatkowej zgody.

         Poza wyżej wymienionymi przypadkami:

  • Cele analityczne: Dane osobowe przekazane przez Ciebie podczas interakcji z witrynami internetowymi firmy Lavazza oraz informacje dotyczące tej interakcji zostaną zgromadzone w naszej bazie danych i będą wykorzystywane na potrzeby anonimowej analizy i poprawy oferowanych przez nas usług, oceny skuteczności działań i inicjatyw podejmowanych przez firmę Lavazza, a także do celów prowadzania analiz statystycznych dotyczących składu bazy danych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych.
  • Wszelkie inne cele, na które użytkownik wyraził wyraźną zgodę, która może zostać wycofana w dowolnym momencie.

5) CHARAKTER PRZEKAZYWANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej może być konieczne do korzystania z niektórych usług (np. do otrzymywania newslettera, itp.).

Obowiązkowy lub dobrowolny charakter przekazywania danych osobowych będzie każdorazowo zaznaczony za pomocą symboli (np. "*") umieszczanych obok informacji, których przekazanie jest wymagane do realizacji danego celu.  

6) METODY PRZETWARZANIA

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zarówno drogą elektroniczną i w sposób zautomatyzowany, jak i ręcznie, zgodnie z logiką ściśle związaną z celami, dla których dane zostały zebrane, z wykorzystaniem baz danych, platform elektronicznych zarządzanych przez firmę Lavazza lub osoby trzecie (wyznaczone jako Przetwarzający dane), zintegrowanych systemów informatycznych firmy Lavazza i wyżej wymienionych osób trzecich i/lub witryn internetowych będących własnością firmy Lavazza lub przez nią wykorzystywanych.

Twoje dane będą przetwarzane przy użyciu metod zapewniających najwyższy poziom poufności, wyłącznie przez osoby przeszkolone i upoważnione do ich przetwarzania. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem.

7) ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przede wszystkim w biurach administratora danych oraz w miejscach, w których przetwarzający dane mają swoje siedziby.

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane, w celach określonych powyżej, pracownikom i partnerom firmy Lavazza.

Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być przekazywane spółkom należącym do Grupy Lavazza i/lub firmom zewnętrznym mieszczącymsię na terytorium Unii Europejskiej, jak również poza UE/Europejskim Obszarem Gospodarczym,które zostały wyznaczone do wykonywania wyżej wymienionych czynności w zakresie przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora danych i będą działać jako przetwarzający dane.

Administrator danych ustanawia odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia właściwego stopnia ochrony danych, równoważnego ze stopniem ochrony danych w UE/EOG.

Administrator Danych sporządził listę przetwarzających dane, która podlega stałej aktualizacji i jest udostępniana użytkownikowi po uprzednim kontakcie pod adresami wskazanymi w pkt 11 niniejszej Polityki Prywatności. 

Ponadto, w razie konieczności lub w przypadkach przewidzianych przez prawo Twoje dane mogą być przekazywane organom sądowym.

8) OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

W celu zapewnienia zgodności z zasadami konieczności i proporcjonalności przetwarzania, określiliśmy różne okresy przechowywania danych osobowych w zależnościod realizowanych celów;

- Dane zbierane na potrzeby profilowania oraz w celu przesyłania materiałów promocyjnych i reklamowych, na których przetwarzanie została wyrażona zgoda, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż odpowiednio 12 i 24 miesiące lub przez inny okres wskazany przez organy nadzorcze. W przypadku niewyrażenia zgody, o której mowa powyżej, Twoje dane osobowe zostaną zanonimizowane i będą wykorzystywane do celów analizy statystycznej;

- Dane zbierane w celu obsługi konkursów i akcji promocyjnych z nagrodami będą przechowywane przez cały okres trwania akcji promocyjnej oraz przez okres zapewniający jej prawidłowy przebieg, z zastrzeżeniem przestrzegania wymogów administracyjnych i podatkowych, w odniesieniu do których okres przechowywania danych jest zgodny z okresem przewidzianym przez obowiązujące prawo;

- Dane zbierane na potrzeby obsługi zapytań i udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące produktów i inicjatyw różnych marek Grupy Lavazza oraz dane przekazane w ramach interakcji z witrynami internetowymi firmy Lavazza będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi zapytania, a następnie, w przypadku braku dalszego kontaktu, zostaną usunięte.

9) DANE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

Lavazza zazwyczaj nie zbiera danych osobowych osób niepełnoletnich, ani nie nawiązuje z nimi świadomie żadnej komunikacji. Z tego powodu zachęcamy rodziców do aktywnego monitorowania aktywności online ich dzieci poniżej szesnastego roku życia.

Niemniej, w razie konieczności skontaktowania się z osobą poniżej 16 roku życia, wymagana będzie zgoda rodziców lub osób sprawujących władzę rodzicielską, z wyjątkiem przypadków takich jak udzielenie odpowiedzi w związku z zapytaniem lub prośbą osoby nieletniej. 

10) PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W dowolnej chwili możesz skorzystać z przysługujących Ci praw wobec administratora danych określonych w art. 15 i następnych Rozporządzenia, które obejmują: 

a)      prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dotyczące Cię dane osobowe podlegają przetwarzaniu, nawet jeśli nie zostały one jeszcze zarejestrowane, oraz do uzyskania informacji o przetwarzanych danych w zrozumiałej formie; 

b)      prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody udzielonej w związku z celami przetwarzania; 

c)       prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 

d)      prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e)      prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

11) SPOSOBY KORZYSTANIA Z PRAW

Jeżeli chcesz skorzystać z wyżej wymienionych praw lub uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o pisemny kontakt na adres e-mail: PrivacyDPO@lavazza.com lub na adres siedziby administratora danych: Via Bologna 32, 10152, Turin (Turyn), Włochy.