Business
ROZWIAZANIA FOOD SERVICE
@ROZWIĄZANIA DLA BUSINESS

Dowiedz się więcej

KAPSUŁKI O ZEROWYM WPŁYWIE CO2


Często zadawane pytania — kapsułki systemu kawy Firma

Jak powstają uprawnienia do emisji dwutlenku węgla? W jaki sposób są zatwierdzane?

Wszystkie projekty kompensacyjne mają na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Zredukowanie lub przechwycenie każdej tony CO₂ generuje 1 uprawnienie do emisji dwutlenku węgla. Skuteczne redukowanie (lub przechwytywanie) emisji jest dokładnie mierzone za pomocą rygorystycznych metod obliczeniowych i weryfikowane przez strony trzecie uznawane przez ONZ. Po procesie weryfikacji na rynek wydawane są uprawnienia do emisji dwutlenku węgla i udostępniane w elektronicznym rejestrze węglowym. Wszystkie działania są zatem śledzone i publicznie dostępne. Wykorzystane do celów rozliczeniowych uprawnienia są wycofywane, aby uniknąć ponownego uwzględnienia ich w rozrachunku. Równoważenie odbywa się poprzez wspieranie projektów w zakresie ponownego zalesiania, zrównoważonego rolnictwa i energii odnawialnej w krajach rozwijających się. Projekty te są poza naszym łańcuchem dostaw i umożliwiają generowanie wysokiej jakości uprawnień do emisji dwutlenku węgla zgodne z najważniejszymi międzynarodowymi normami (VCS, CCBA, CDM). 

Co dla Lavazzy oznacza neutralność węglowa?

Podejście naszej Grupy do neutralności węglowej zaczyna się od zmniejszania emisji w całym łańcuchu wartości Lavazzy, od uprawy kawy po zużycie produktu i poprzez wszystkie etapy pośrednie. Ponieważ jesteśmy świadomi, że nie da się całkowicie zredukować wszystkich emisji, Lavazza rozpoczęła program kompensacji emisji resztkowych, których nie można było zredukować. W 2020 roku rozpoczęliśmy naszą podróż od kompensacji bezpośrednich emisji i osiągnięcia całkowitej neutralności emisji przez biura i zakłady produkcyjne Grupy. Ostatecznym celem jest osiągnięcie całkowitej neutralności węglowej poprzez kompensację wszystkich emisji pośrednich, czyli powstających w całym łańcuchu wartości – od uprawy zielonej kawy poprzez pakowanie, dystrybucję produktu końcowego, aż po użycie i utylizację produktów.

Na poziomie produktu, w przypadku kapsułek systemu Lavazza Firma równoważymy całą naszą roczną emisję dwutlenku węgla w odniesieniu do liczby sprzedanych kapsułek.

Jak realizowana jest strategia neutralności węglowej Lavazzy? Dlaczego równoważy się emisje dwutlenku węgla związane z kapsułkami Lavazza Firma?

Równoważone węglowo kapsułki Firma to dla Lavazza Group ważny krok, którego celem jest zapewnienie neutralności węglowej wszystkich firm i produktów w ramach grupy, zgodnie z postanowieniami Planu działania do Zera Lavazza Group. Działanie te zgodne są z zobowiązaniem Lavazza Group do przestrzegania Celów Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, w szczególności poprzez dążenie do celów 12 (Cel Zrównoważonego Rozwoju: odpowiedzialna konsumpcja i produkcja) i 13 (Cel Zrównoważonego Rozwoju: przeciwdziałanie zmianom klimatu).

W szczególności projekty kompensacyjne mają na celu zmniejszenie emisji CO₂. Zredukowanie lub przechwycenie każdej tony CO₂ generuje 1 uprawnienie do emisji dwutlenku węgla.

Skuteczne redukowanie (lub przechwytywanie) emisji jest dokładnie mierzone za pomocą rygorystycznych metod obliczeniowych i weryfikowane przez strony trzecie. Po procesie weryfikacji na rynek wydawane są uprawnienia do emisji dwutlenku węgla i udostępniane w elektronicznym rejestrze węglowym. B28 Wszystkie działania są zatem śledzone i publicznie dostępne. Wykorzystane do celów rozliczeniowych uprawnienia są wycofywane, aby uniknąć ponownego uwzględnienia ich w rozrachunku. Równoważenie odbywa się poprzez wspieranie projektów w zakresie ponownego zalesiania, zrównoważonego rolnictwa i energii odnawialnej w krajach rozwijających się. Projekty te są poza naszym łańcuchem dostaw i umożliwiają generowanie wysokiej jakości uprawnień do emisji dwutlenku węgla zgodne z najważniejszymi międzynarodowymi normami (VCS, CCBA, CDM). 

Dlaczego Lavazza wybrała projekty kompensacyjne poza Europą?

Większość istniejących obecnie projektów kompensacyjnych jest zlokalizowana w krajach rozwijających się. Korzyści społeczne związane z tymi projektami mają warty podkreślenia pozytywny wpływ na lokalne społeczności, w których projekt jest realizowany.

Czy wszystkie emisje związane z produktami Lavazza typu Single Serve są równoważone?

Równoważone węglowo kapsułki Firma to ważny kamień milowy Planu działania do Zera, którego celem jest zmniejszanie i równoważenie pośrednich emisji wzdłuż całego łańcucha dostaw do i z Lavazzy (kawa zielona, pakowanie, transport, utylizacja). Ponadto w zakresie emisji bezpośrednich Lavazza zmniejsza i równoważy swoje emisje na poziomie korporacyjnym (zakłady produkcyjne, biura handlowe, biura) od 2020 roku. Neutralizowanie emisji pośrednich będzie następować stopniowo i zostanie osiągnięte poprzez progresywne limity roczne dla produktów i marek.

Czy istnieją jakieś wiążące przepisy prawne związane z tym wyborem?

Nasze podejście do neutralności węglowej jest działaniem zupełnie dobrowolnym. Działanie te zgodne są z zobowiązaniem Lavazza Group do przestrzegania Celów Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, w szczególności poprzez dążenie do celów 12 (Cel Zrównoważonego Rozwoju: odpowiedzialna konsumpcja i produkcja) i 13 (Cel Zrównoważonego Rozwoju: przeciwdziałanie zmianom klimatu).

Jak działa kompensacja emisji?

Ponieważ zmiany klimatu są problemem globalnym, wpływ tony dwutlenku węgla wyemitowanej gdzieś na świecie można zneutralizować poprzez redukcję lub wychwycenie tony dwutlenku węgla gdzie indziej – na tym polega zasada równoważenia emisji (zwana również kompensacją dwutlenku węgla).

Tę redukcję (lub sekwestrację) dwutlenku węgla osiąga się poprzez konkretne projekty w tym zakresie, bardzo często prowadzone w krajach rozwijających się.

Projekty te generują uprawnienia do emisji dwutlenku węgla na zasadzie: 1 uprawnienie = 1 tona emisji CO₂ zredukowana lub wychwycona. Ta oszczędność emisji dwutlenku węgla realizowana jest za pomocą międzynarodowo uznanych metod i jest regularnie sprawdzana.

Niektóre projekty, poza redukcją lub sekwestracją dwutlenku węgla, zapewniają również inne korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne, takie jak ochrona bioróżnorodności, generowanie miejsc pracy, wzrost dziennego wynagrodzenia, wsparcie edukacyjne i zdrowotne. Wspieranie tych projektów to sposób na poprawę warunków życia lokalnych społeczności w zrównoważony sposób, a jednocześnie zapobieganie zmianom klimatu, co przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Jaki jest cel programu neutralności węglowej Lavazzy? Jakie fazy są uwzględnione? Co obejmuje neutralność CO₂?

Neutralność tych kapsułek uwzględnia kompensację emisji powstałych w całym cyklu życia produktu, od uprawy kawy do zużycia poprzez wszystkie etapy produkcji, transportu i utylizacji.

Obejmuje to zbieranie surowców, wytwarzanie produktu, fazę pakowania, transport w obie strony oraz ostatecznie fazę utylizacji.

Często zadawane pytania — kapsułki systemu kawy Blue

Jak działa kompensacja emisji?

Ponieważ zmiany klimatu są problemem globalnym, wpływ tony dwutlenku węgla wyemitowanej gdzieś na świecie można zneutralizować poprzez redukcję lub wychwycenie tony dwutlenku węgla gdzie indziej – na tym polega zasada równoważenia emisji (zwana również kompensacją dwutlenku węgla).

Tę redukcję (lub sekwestrację) dwutlenku węgla osiąga się poprzez konkretne projekty w tym zakresie, bardzo często prowadzone w krajach rozwijających się.

Projekty te generują uprawnienia do emisji dwutlenku węgla na zasadzie: 1 uprawnienie = 1 tona emisji CO₂ zredukowana lub wychwycona. Ta oszczędność emisji dwutlenku węgla realizowana jest za pomocą międzynarodowo uznanych metod i jest regularnie sprawdzana.

Niektóre projekty, poza redukcją lub sekwestracją dwutlenku węgla, zapewniają również inne korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne, takie jak ochrona bioróżnorodności, generowanie miejsc pracy, wzrost dziennego wynagrodzenia, wsparcie edukacyjne i zdrowotne. Wspieranie tych projektów to sposób na poprawę warunków życia lokalnych społeczności w zrównoważony sposób, a jednocześnie zapobieganie zmianom klimatu, co przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Czy wszystkie emisje związane z produktami Lavazza typu Single Serve są równoważone?

Równoważone węglowo kapsułki Blue to ważny kamień milowy Planu działania do Zera, którego celem jest zmniejszanie i równoważenie pośrednich emisji wzdłuż całego łańcucha dostaw do i z Lavazzy (kawa zielona, pakowanie, transport, utylizacja). Ponadto w zakresie emisji bezpośrednich Lavazza zmniejsza i równoważy swoje emisje na poziomie korporacyjnym (zakłady produkcyjne, biura handlowe, biura) od 2020 roku. Neutralizowanie emisji pośrednich będzie następować stopniowo i zostanie osiągnięte poprzez progresywne limity roczne dla produktów i marek.

Jak powstają uprawnienia do emisji dwutlenku węgla? W jaki sposób są zatwierdzane?

Wszystkie projekty kompensacyjne mają na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Zredukowanie lub przechwycenie każdej tony CO₂ generuje 1 uprawnienie do emisji dwutlenku węgla. Skuteczne redukowanie (lub przechwytywanie) emisji jest dokładnie mierzone za pomocą rygorystycznych metod obliczeniowych i weryfikowane przez strony trzecie uznawane przez ONZ. Po procesie weryfikacji na rynek wydawane są uprawnienia do emisji dwutlenku węgla i udostępniane w elektronicznym rejestrze węglowym. Wszystkie działania są zatem śledzone i publicznie dostępne. Wykorzystane do celów rozliczeniowych uprawnienia są wycofywane, aby uniknąć ponownego uwzględnienia ich w rozrachunku. Równoważenie odbywa się poprzez wspieranie projektów w zakresie ponownego zalesiania, zrównoważonego rolnictwa i energii odnawialnej w krajach rozwijających się. Projekty te są poza naszym łańcuchem dostaw i umożliwiają generowanie wysokiej jakości uprawnień do emisji dwutlenku węgla zgodne z najważniejszymi międzynarodowymi normami (VCS, CCBA, CDM).

Jaki jest cel programu neutralności węglowej Lavazzy? Jakie fazy są uwzględnione? Co obejmuje neutralność CO₂?

Neutralność tych kapsułek uwzględnia kompensację emisji powstałych w całym cyklu życia produktu, od uprawy kawy do zużycia poprzez wszystkie etapy produkcji, transportu i utylizacji.

Obejmuje to zbieranie surowców, wytwarzanie produktu, fazę pakowania, transport w obie strony oraz ostatecznie fazę utylizacji.

Dlaczego Lavazza wybrała projekty kompensacyjne poza Europą?

Większość istniejących obecnie projektów kompensacyjnych jest zlokalizowana w krajach rozwijających się. Korzyści społeczne związane z tymi projektami mają warty podkreślenia pozytywny wpływ na lokalne społeczności, w których projekt jest realizowany.

Czy istnieją jakieś wiążące przepisy prawne związane z tym wyborem?

Nasze podejście do neutralności węglowej jest działaniem zupełnie dobrowolnym. Działanie te zgodne są z zobowiązaniem Lavazza Group do przestrzegania Celów Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, w szczególności poprzez dążenie do celów 12 (Cel Zrównoważonego Rozwoju: odpowiedzialna konsumpcja i produkcja) i 13 (Cel Zrównoważonego Rozwoju: przeciwdziałanie zmianom klimatu).

Co dla Lavazzy oznacza neutralność węglowa?

Podejście naszej Grupy do neutralności węglowej zaczyna się od zmniejszania emisji w całym łańcuchu wartości Lavazzy, od uprawy kawy po zużycie produktu i poprzez wszystkie etapy pośrednie. Ponieważ jesteśmy świadomi, że nie da się całkowicie zredukować wszystkich emisji, Lavazza rozpoczęła program kompensacji emisji resztkowych, których nie można było zredukować. W 2020 roku rozpoczęliśmy naszą podróż od kompensacji bezpośrednich emisji i osiągnięcia całkowitej neutralności emisji przez biura i zakłady produkcyjne Grupy. Ostatecznym celem jest osiągnięcie całkowitej neutralności węglowej poprzez kompensację wszystkich emisji pośrednich, czyli powstających w całym łańcuchu wartości – od uprawy zielonej kawy poprzez pakowanie, dystrybucję produktu końcowego, aż po użycie i utylizację produktów.

Na poziomie produktu, w przypadku kapsułek systemu Lavazza Blue, równoważymy całą naszą roczną emisję dwutlenku węgla w odniesieniu do liczby sprzedanych kapsułek.

Jak realizowana jest strategia neutralności węglowej Lavazzy? Dlaczego równoważy się emisje dwutlenku węgla związane z kapsułkami Lavazza Blue?

Równoważone węglowo kapsułki Blue to dla Lavazza Group ważny krok, którego celem jest zapewnienie neutralności węglowej wszystkich firm i produktów w ramach grupy, zgodnie z postanowieniami Planu działania do Zera Lavazza Group. Działanie te zgodne są z zobowiązaniem Lavazza Group do przestrzegania Celów Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, w szczególności poprzez dążenie do celów 12 (Cel Zrównoważonego Rozwoju: odpowiedzialna konsumpcja i produkcja) i 13 (Cel Zrównoważonego Rozwoju: przeciwdziałanie zmianom klimatu).

W szczególności projekty kompensacyjne mają na celu zmniejszenie emisji CO₂. Zredukowanie lub przechwycenie każdej tony CO₂ generuje 1 uprawnienie do emisji dwutlenku węgla.

Skuteczne redukowanie (lub przechwytywanie) emisji jest dokładnie mierzone za pomocą rygorystycznych metod obliczeniowych i weryfikowane przez strony trzecie. Po procesie weryfikacji na rynek wydawane są uprawnienia do emisji dwutlenku węgla i udostępniane w elektronicznym rejestrze węglowym. B28 Wszystkie działania są zatem śledzone i publicznie dostępne. Wykorzystane do celów rozliczeniowych uprawnienia są wycofywane, aby uniknąć ponownego uwzględnienia ich w rozrachunku. Równoważenie odbywa się poprzez wspieranie projektów w zakresie ponownego zalesiania, zrównoważonego rolnictwa i energii odnawialnej w krajach rozwijających się. Projekty te są poza naszym łańcuchem dostaw i umożliwiają generowanie wysokiej jakości uprawnień do emisji dwutlenku węgla zgodne z najważniejszymi międzynarodowymi normami (VCS, CCBA, CDM).